1 Corinto 13 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Pag-ibig. Si apostol Pablo ay nagpayo sa atin na tayo’y magkaroon ng “maningas na pag-ibig” sa isa’t isa sapagkat “ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan.” (1 Pedro 4:8) Papaano natin magagawa ito? Gayunman, hindi madaling lubusang tanggihan “ang pita ng laman” at “pita ng mga mata.” Ang mga bagay na ito ay ginugusto dahilan sa ang mga ito ay lubhang kaakit-akit sa ating laman. Ang sinumang tapat at papaya na ang pagpapagaling ay kasama sa kasunduan ng Israel sa Diyos, depende sa pagsunod ng mga tao. Hindi lamang ang daigdig na tinitirahan natin ang mundong ginawa ni Jesucristo. Labag sa aral ng Biblia ang paniniwalang ang Diyos ay nagkatawang-tao. Ang isang elder ay baka mapanaghiliin dahil sa kaniyang posisyong ginagampanan, hanggang sa sukdulang hadlangan ang isang nakababatang lalaki na may kakayahang sumulong. Tandaan na ang mga kaloob na ito ay mga espesyal na kakayahan mula sa Dios upang. Posible ba na maglingkod sa Diyos na taglay ang isang maling motibo? (1 Corinto 13:8-10) Kaya walang sinumang tao ngayon ang makapagpapatawad ng kasalanan ng iba. 27:1 Huwag mong ipaghambog ang kinabukasan; Sapagka't hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. 8 Matatapos ang kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos, titigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika, at lilipas ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. 13 Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingawngaw o pompiyang na maingay. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. At ang pagsisikap na kumita ng salapi upang makamit ang mga iyan ay makahahadlang sa ating paglilingkod kay Jehova. . Infinite + infinite + infinite = infinite. But how are we doing with the even-bigger ideas? 5 Ito ay hindi nag-uugali ng di-nararapat, hindi ito naghahangad ng sariling kapakinabangan, hindi madaling magalit at hindi nag-iisip ng masama. Samantalang hindi binabawasan ang kanilang kahusayan, ito ay tutulong sa mga nasa tungkulin na huwag maging labis na palaisip sa kahusayan na anupa’t kanilang nakakaligtaan ang kabaitan at kaamuan sa pakikitungo sa iba. - Roma 12: 1-8 - I Corinto 12: 1-31 - Efeso 4: 1-16 - I Pedro 4: 7-11. Ang paghahangad ng personal na kapakinabangan ay baka mag-udyok sa atin na paunlarin ang pakikipagkaibigan sa nakaririwasang mga Kristiyano samantalang ipinagwawalang-bahala naman ang mga dukha. Subalit kung walang pag-ibig, ang kanilang halaga ay hindi natatamo. The Big Ideas. Tiyak, mga tao na tumutulad sa kaniya at nagpapaunlad ng pag-ibig.​—Mateo 5:44, 45; 22:37-39. Sinasabi sa atin ng 1 Corinto 15: 3 & 4 kung ano ang ginawa ni Jesus para sa atin. Bilang pangwakas, napatunayan natin na nagkamali ng pagkaunawa sa Juan 1:1,14 ang mga gumagamit ng talatang ito upang patunayan na si Cristo diumano ay Diyos na nagkatawang tao. (1 Corinto 3:19-21) Edad ng mga kapurihan na ito mismo sa pagiging pinaka-intelektwal, ang pinaka-kosmopolitan at “makamundong pantas” na nabubuhay, gayon pa man, talagang nawalan ng paningin sa batayan ng lahat ng kaalaman: kung ano tayo, kung bakit … Ano ang Susi sa Tunay na Pagka-Kristiyano? Here are some you can start with! Sinabi niya: “Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Dahil ang kaluwalhatian Niya at pag pag ibig ay walang hanggan (2 Corinto 4:16-18, Awit 90:1-2, 2 Corinto 6:6, Hebreo 1) bond translation in English-Tagalog dictionary. Kaya naman, ang ating kakayahan na tumulong sa mga dumaranas ng pisikal na karamdaman, kasali na ang di-maayos na pag-andar ng utak at mga guniguni, ay limitado. Sa gayon, tularan si Jehova sa pagpapahayag ng gayong pag-ibig at sa ganoon ay patibayin ang buklod ng pagkakaisa. Minsan pa, ang pag-ibig. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. Tinukoy ni apostol Juan si Jehova, na Diyos ng tunay na pagka-Kristiyano, sa ganitong mga salita: “Ang Diyos ay pag-ibig.” (1 Juan 4:8) Ang Diyos na Jehova ay marami pang mga ibang katangian, tulad baga ng kapangyarihan, katarungan, at karunungan, subalit siya palibhasa higit sa lahat ay isang Diyos ng pag-ibig, anong uri ng mga tao ang nais niyang sumamba sa kaniya? Kahit na rin ang pagtatamasa ng kaligayahan sa paggamit ng gayong mga bagay ay gumugugol ng panahon, at samantalang ang makatuwirang dami ng paglilibang ay nagdudulot ng ginhawa, ang ating panahon ay limitado, dahilan sa ating obligasyon na mag-aral ng Bibliya, makipagpulong sa mga kapuwa Kristiyano para sa pagsamba, at mangaral ng mabuting balita ng Kaharian.​—Awit 1:1-3; Mateo 24:14; 28:19, 20; Hebreo 10:24, 25. Ngunit pagkatapos na maisakatuparan ng makapangyarihang mga gawa ang layunin para rito, “aalisin” na ang mga ito, sabi ni apostol Pablo. The law of Christ is to love God and love others. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito, tulad ng lubos na pagkakilala niya sa akin. sa ating buhay, hindi ibig sabihin noon na mayroon tayo ng kaloob na iyon. 1 Ngayong tungkol sa mga kaloob na ayon sa espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. Ang pag-ibig na umiiral sa gitna ng bayan ng Diyos ay may malaking nagagawa sa espirituwal na paraiso na umiiral sa ngayon. Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Sorry, nagka-error sa paglo-load ng video. 1:1: Sa maraming mga lugar at sa maraming paraan, sa nakalipas na beses, Nagsalita ang Diyos sa mga ama sa pamamagitan ng mga Propeta; 1:2: sa wakas, sa panahon ngayon, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng Anak, na siyang itinalaga na samantalang ang tagapagmana ng lahat ng bagay, at sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng Bibliya, na kinasihan ng espiritu ni Jehova. Ganito ang paliwanag ni apostol Pablo sa kaniyang unang liham sa mga taga-Corinto: “Kung ako’y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel datapuwat wala akong pag-ibig, ako’y naging isang tumutunog na kapirasong tanso o isang kumakalantog na pompiyang. 2 À igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo o lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso:. Labis ang kompetisyon sa sanlibutang ito, at ang gayong espiritu ay maaaring makaapekto sa atin. 13 Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingawngaw o pompiyang na maingay. 7 Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas. Ngayong ako'y mayroon nang sapat na gulang, iniwanan ko na ang mga asal ng bata. At kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking ari-arian upang pakainin ang iba, at kung ibigay ko ang aking katawan, upang maipagmalaki ko, ngunit wala akong pag-ibig, ako ay walang anumang pakikinabangin.”​—1 Corinto 13:1-3. Ang kaimbutan, isang hangarin na luwalhatiin ang ating sarili, o palalong pagmamataas ay maaaring makapawi ng pag-ibig, na anupa’t tayo ay “walang anumang pakikinabangin.”​—Kawikaan 11:2; 1 Corinto 13:3. Hindi rin lumalabag sa anumang kautusan na nasa Bibliya na magbiyahe nang malayo sa kawili-wiling paglalakbay at magkaroon ng kaiga-igayang mga bakasyon. (Luke 11:1) The Word is full of prayers to express our heartfelt states. Ang matimatikal na pormulang ito ay maaari ding maging paliwanag sa mas mataas na pag aaral tungkol sa matimatika para patunayan na iisa nga ang Dios na may tatlong persona. Ano bang motibo higit sa lahat ang nag-udyok sa Diyos na Jehova na suguin si Jesus sa lupa upang ibigay sa atin ang pagkakataon na magtamo ng buhay na walang-hanggan? Magsilayo kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng katampalasanan.” (Mateo 7:21, 23) Tiyak iyan, walang isa man sa atin ang magnanais na mapasa-grupong iyan! 1 Corintios 11:1-16 1 Corintios 11:1 Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 6 Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang Bantayan Naghahayag ng Kaharian ni Jehova—2001, Ang Bantayan Naghahayag ng Kaharian ni Jehova—2006, Ang Bantayan Naghahayag ng Kaharian ni Jehova—1991. 11 Noong ako'y bata pa, ako'y nagsasalita, nag-iisip at nangangatuwirang tulad ng bata. (2 Timoteo 3:16) Sa pamamagitan ng pananalangin na pagkalooban tayo ng espiritu ni Jehova upang mapatibay ang ating pag-ibig kay Jehova at sa ating mga kapatid. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang-loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man, 5 hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim sa kapwa. Ngunit ang mga paniwala ng nag-aangking mga Kristiyanong ito ay nagkakasalu-salungatan, sila’y walang pagkakaisa, at kung minsan sila’y nagpapatayan pa. Maliwanag, marami ang hindi tunay na mga Kristiyano. Bakit nga ganiyan? Suriin mo ako, at alamin mo ang bumabagabag sa akin na mga kaisipan, at tingnan mo kung sa akin ay may anumang lakad ng kasamaan, at patnubayan mo ako sa daang walang-hanggan.”​—Awit 139:23, 24. Ang totoo ay, maraming bagay ang kinakailangan upang maging isang tunay na Kristiyano. Binanggit ni Pablo ang ilan noong kaniyang kaarawan na mga naglilingkod dahil sa inggit at pagtatalu-talo. Gaya ng sinasabi ng Bibliya, “ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman.” (1 Corinto 13:8) Kung tayo’y nasanay ng pag-ibig sa isa’t isa, kailanman ay hindi tayo masusumpungang may pagkukulang kung panahon ng pagsubok. Halimbawa, Ang Anak ay si Jesusng Nazareth, siya ang Cristo at Mesias, ang Panginoon natin, siya ay may dalawang Kalikasan, tunay na Diyos (Juan 1:1) at tunay na Tao(Juan 8:40), siya ay naging tao sa Incarnation ( Filipos 2:5-8, Juan 1:14, 1 Timoteo 3:16). 13 Samantala, nananatili ang tatlong ito: ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig, ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. 2 Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. 7 Ang pag-ibig ay nagtatakip ng lahat ng bagay. 12 Sa kasalukuyan ang ating nakikita ay tila malabong larawan sa salamin, subalit darating ang araw na ang lahat ay makikita natin nang harapan. Kapuna-puna, marami sa modernong kalayawan na inihahandog ng sanlibutan ay hindi naman mali sa ganang sarili. Kaya papaano natin malalaman kung tayo nga ay tunay na mga Kristiyano? Love is core to God’s character and central to the Christian life. Ang pag-ibig ang tutulong. at pasakop.”​—Hebreo 13:17. Ang pag-ibig ay hindi naiinggit. Ang pag-ibig ang nagpapakilos sa mga Kristiyano na magtulungan sa isa’t isa sa isang pisikal na paraan pagka kanilang nabalitaan na ang iba ay nasa pangangailangan. 1:1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, . Ang pag-ibig ang tumutulong sa lahat sa atin upang “maging masunurin sa mga nangunguna . Ang alagad na si Santiago ay nagbabala na “ang pananampalatayang walang mga gawa ay patay.” (Santiago 2:26) Isa pa, ang isang Kristiyano ay kailangang kumilala sa autoridad ng “tapat at maingat na alipin.” (Mateo 24:45-47) Ngunit ang susi sa tunay na pagka-Kristiyano ay isang bagay na bukod pa rito. Oo, ang pag-ibig ang nagtutulak sa mga Kristiyano na tumulad sa Diyos na kanilang sinasamba. 6 Hindi ito nagagalak sa kalikuan kundi nagagalak sa katotohanan. Sinabi ni Jesus na sa ating kaarawan, marami ang magsasabi sa kaniya, “Panginoon, Panginoon,” sa ibang pananalita, ang mag-aangkin na sila’y Kristiyano, gayunman ay kaniyang sasabihin sa kanila: “Kailanman ay hindi ko kayo nangakilala! Papaano? Because … Gayunman, kung​—tulad ni Jehova​—​ginagawa nating pag-ibig ang pangunahing magpakilos sa atin, paglalabanan natin ang ganiyang mga hilig. Entradas sobre 1 Corintios 13:26 escritas por José Carlos Galindo Hinostroza https://youtu.be/IFno29WZI7E Walang anumang masama sa pagkakaroon ng isang malaking bahay, isang magandang kotse, isang telebisyon, o isang stereo. Halimbawa, sa ngayon ang mga tao ay “mga maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos.” (2 Timoteo 3:4) Tayo’y binabalaan ni Juan na huwag tayong maging ganiyan. Cookies help us deliver our services. Wala nang ibang paliwanag para doon. Ipinangako rin ng Diyos sa mga taga-Israel: (Gawa 2:44, 45) Sa mga panahon ng pag-uusig, ang mga Kristiyano ay nagbibigay ng proteksiyon sa isa’t isa at namamatay pa nga alang-alang sa isa’t isa. Kung gayon, makabubuting maging panalangin natin ang kagaya ng kay David: “Siyasatin mo ako, Oh Diyos, at alamin mo ang aking puso. Natulungan tayo ng Sa Mga Hebreo 1:1–2 na maunawaan na si Jesucristo, sa patnubay ng Diyos Ama, ay “ginawa ang sanglibutan.” Inihayag sa aklat ni Moises na ang mga daigdig na Kanyang nilikha ay “di mabilang” (Moises 1:32–33). 2 Nalalaman ninyo na nang kayo'y mga Gentil pa, ay iniligaw kayo sa mga piping diosdiosan, sa alin mang paraang pagkahatid sa inyo. Si Pablo ay dumaan sa Macedonia tungo sa Achaea at nagpatuloy sa Syria ngunit binago ang kanyang mga plano at naglakbay pabalik sa Macedonia dahil ang mga Hudyo ay nagbalak ng masama sa kanya. Isa pa, mayroong lalong marami at sari-saring kalayawan na maaaring makamtan sa ngayon kaysa noong kaarawan ni Juan, kaya kung ang pita ng mga mata ay isang suliranin noon, lalong higit ngayon. “Love never fails ” (1 Corinthians 13:8), and it will never cease. Habang ito ang posibleng paliwanag, hindi naman ito malinaw sa teksto. 1:26-2:20) at ang isang kaganapan noong siya'y labingdalawang taong gulang ( Luc. Ang mga bagay na ito ay maaaring mangyari dahil sa tayo ay hindi sakdal. 4 Ang pag-ibig ay matiyaga at mabait. 1 Paulo (chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus), e o irmão Sóstenes,. Alalahanin, ang pag-ibig ay isang katangian ng puso, at “ang puso ay magdaraya nang higit kaysa lahat ng bagay at totoong masama.” (Jeremias 17:9) Sa kabila ng lahat ng tulong na ibinibigay ni Jehova, kung minsan tayo ay kikilos sa isang paraang salat sa pag-ibig. Gawa 5:1-11. We know that the universe is an enormous place. Ngunit lalong higit, ang isang tunay na pag-ibig kay Jehova at sa ating mga kapuwa ay magpapatibay sa atin na labanan ang mga silo na, bagaman hindi mali sa ganang sarili, ay maaaring humadlang sa atin sa ‘lubusang pagganap sa ating ministeryo.’ (2 Timoteo 4:5) Kung wala ang gayong pag-ibig, ang ating ministeryo ay madaling mauuwi sa isang gawang pinagkagawian na lamang. Ang mga ito 1) isang liham na tinukoy sa 1 Corinto 5:9, 2) 1 Corinto, 3) liham na tinukoy sa 2 Corinto 2:3-4 at 4) 2 Corinto. Pag-ibig. “Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan anupa’t ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang bawat may pananampalataya sa kaniya ay huwag mapuksa kundi magkaroon ng buhay na walang-hanggan.” (Juan 3:16) Kung gayon, ano ang dapat na maging motibo natin sa paggawa sa kalooban ng Diyos? Isulat sa pisara ang sumusunod na mga banal na kasulatan: Mga Gawa 2:22–24, 29–33, … NILALAMAN Ilang Paliwanag 1 Pagsulyap sa Kasaysayan Bilang Panimula 3 ni Virgilio S. Almario 1 Grafema 9 1.1. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. Ang tunay na Kristiyano ay kailangang may matibay na pananampalataya sapagkat “kung walang pananampalataya ay hindi maaaring makalugod na mainam [sa Diyos].” (Hebreo 11:6) Ang matibay na pananampalatayang iyan ay kailangang may kasamang matuwid na mga gawa. 1 Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingawngaw o pompiyang na kumakalampag. Baka tayo ay maging hambog na anupa’t iniisip natin na tayo’y mas magaling na tagapagpahayag sa madla o nakapagpapasakamay ng higit na literatura kaysa iba. Itinampok ni Jesus ang kahalagahan ng pag-ibig nang kaniyang sabihin: “Sa ganito’y makikilala ng lahat na kayo’y aking mga alagad, kung kayo’y may pag-ibig sa isa’t isa.” (Juan 13:35) Bakit gugugol ng napakalaking panahon ang mga matatanda sa pagpapastol at pagtulong sa mga kapuwa Kristiyano kung ang mga ito ay hindi nila iniibig? (Siyanga pala, nililinaw ni Pablo sa 1 Corinto 11:27-31 na ang pisikal na kalusugan sa ilalim ng bagong kasunduan ay depende rin sa ating pagsunod.) 2 Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat … Sa katunayan, iyon ang pangunahing bunga ng espiritu ng Diyos. Katoliko Presentation na kaugnay sa mga Unang Pagbasa sa Misa para sa Linggong ito : Libro ng Gawa Kabanata 1-15 mp3 Pakingan , paalala lang na nalimutan kong putulin ang recording at dapat ay hanggang sa ika 59 na minuto lang ang katapusan nito kaya ang sumunod ay ang mga bahagi na di pa naayos na dapat sanang isasama sa ika-2 parte ng presentation. Ang ginagawa ng mga ina ay mahalagang bahagi ng gawain ni Cristo. . At kanilang magkasamang tinatalakay ang bagay na iyon, at ito ay nagpapatibay rin sa kanilang pagkakaibigan. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. Labag din sa aral ng Biblia ang paniniwalang si Cristo ay Diyos na totoo at tao pang totoo. 2:41-52), nguni't ang pinagtuonan ng pansin ay ang huling humigit sa tatlong taon ng buhay ni Jesus na siyang kaniyang pangangaral sa madla. Ang tao ay nilalang ayon sa wangis ng Diyos at sa gayon may natural na kakayahan na umibig. 6 Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. (Galacia 5:22) Samakatuwid, upang mapaunlad ang pag-ibig, kailangang ilantad natin ang ating sarili sa espiritu ng Diyos. Love infuses all that God does and should infuse all that we do. Bagama’t may mga ebidensiya ng mga ito. 1:1-2:12; Luc. “Ito ang ibig sabihin ng pag-ibig sa Diyos, na tupdin natin ang kaniyang mga utos.”​—1 Juan 5:3. At sa pamamagitan ng ating pakikisama sa kongregasyong Kristiyano, na malayang dinadaluyan ng espiritu. Baka tayo’y makapagsalita nang napakatalas sa isang kapuwa Kristiyano, o tayo’y baka mangalisag at magdamdam sa isang bagay na sinasabi. Dahilan sa pag-ibig.​—Juan 15:13. Pagpapatindi ng Ating Pag-ibig sa Isa’t Isa. Sinabi ni Jesus na ang kaniyang mga tagasunod ay “hindi bahagi ng sanlibutan.” (Juan 17:14) Papaano natin maiiwasan na tayo’y madaig ng impluwensiya ng sanlibutang nakapaligid sa atin? 9 Hindi pa ganap ang ating kaalaman at hindi rin ganap ang kakayahan nating magsalita ng mensahe mula sa Diyos, 10 ngunit pagdating ng ganap, maglalaho na ang di-ganap. Ang ibang mga Banal na Banal na babasahin ay ang Isaias 53: 1-12, 1 Pedro 2:24, Mateo 26: 28 & 29, Hebreo kabanata 10: 1-25 at Juan 3: 16 & 30. Ang Pag-ibig sa Isang Sanlibutang Mapag-imbot. Here we are in the 21st century. Kung minsan ang pinakadakilang patotoo ng pag-ibig ay nakikita sa maliliit na bagay. 1 Mga Taga-Corinto 13 Tagalog: Ang Dating Biblia. * (1 Corinto 13:8) Kaya, hindi na natin nakikita ngayon sa tunay na kongregasyong Kristiyano ang anumang itinalaga ng Diyos na pagpapagaling, makahulang mga mensahe, o ang pagpapalayas ng mga demonyo. Pasulungin ang pag-ibig, at taglayin ang susi sa tunay na pagka-Kristiyano. 3 At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin,[a] ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala! Ang makahimalang regalong iyon dahil sa banal na espiritu, gaya ng pagpapagaling at pagsasalita ng iba’t ibang wika, ay nagwakas pagkamatay ng mga apostol. (Mateo 5:23, 24; 18:15-17) Sa halip na igiit ng bawat isa ang kaniyang mga karapatan, dapat sinisikap ng lahat na pasulungin ang kabaitang ipinayo ni Jesus, ang pagiging handa na patawarin ang kanilang mga kapatid nang “pitumpu’t-pitong ulit.” (Mateo 18:21, 22) Sa gayon, ang mga Kristiyano ay nagsisikap na mabuti na magbihis ng pag-ibig, “sapagkat ito ay isang sakdal na buklod ng pagkakaisa.”​—Colosas 3:14. 17:20; 21:21; Mc. Tagalog Bible: 1 Corinthians. Read. We're just bursting with scientific knowledge. Ipinapaalala sa atin nito ang mga turo ng Panginoon sa Talinghaga ng Mabuting Samaritano. Oo, ang pag-ibig ang tamang motibo sa paglilingkod kay Jehova. 1 Mga Taga-Corinto 12 Tagalog: Ang Dating Biblia. —Gawa 8:13, 18; 1 Corinto 13:8… Ang isang matanda, na gipit na dahil sa dinadalang mabigat na pasanin sa trabaho, ay baka lapitan ng isang kapuwa Kristiyano na may reklamo na naman na waring hindi gaanong mahalaga sa matanda. (Filipos 1:15-17) Iyan ay maaaring mangyari sa atin. (1 Corinto 15:22, 45; Juan 3:16) Kaya ginarantiyahan ni Jesus na matutupad ang Pinagdusahan nina Adan at Eva ang kapaha-pahamak na mga epekto ng kanilang kasalanan Sa halip na ito’y payagang maging isang sanhi ng pagkakabaha-bahagi, siya’y nakikitungo nang may pagtitiis at kabaitan sa kaniyang kapatid. Binanggit ng 1 Corinto 13:8 na ang pagsasalita sa iba't ibang wika ay nawala na, iniuugnay rin ang unti-unting pagkawala ng nasabing kaloob sa pagdating ng “perpekto” sa 1 Corinto 13:10. 2 Kung(A) ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, anupa't nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Ito’y nangangahulugan na ang kanilang mga motibo ay katulad din ng mga motibo ng Diyos. 7 Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas. Ang apat na mga aklat na ito ang siyang nagtala ng kapanganakan ni Jesus (Mat. Ang matanda ay dapat bang magalit? SA NGAYON, maraming tao ang nag-aangkin ng pagka-Kristiyano kaysa anumang iba pang relihiyon sa daigdig. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ang pag-ibig ang magpapalakas sa atin upang manatiling hiwalay sa sanlibutan, at ang pag-ibig ang siyang titiyak na ang kongregasyon ay nananatiling tunay na Kristiyano. 2 Kung # Mt. Gaya ng sinasabi ng Bibliya, “ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman.” (1 Corinto 13:8) Kung tayo’y nasanay ng pag-ibig sa isa’t isa, kailanman ay hindi tayo masusumpungang may pagkukulang kung panahon ng pagsubok. Iyan lamang ay dapat nang maging sapat para sabihin sa atin nang paulit-ulit na ang epekto ng pagmamahal na iyon ay sa pagitan ng hindi kayang tiisin at pambihira, ... Moroni 7:46; tingnan din sa 1 mga taga Corinto 13:8. Pro Deo et Ecclesia: Proclaiming the Beauty, Grandeur and Majesty of the Church Sa materyalistikong panahong ito, determinasyon ang kailangan upang ‘magawang unahin muna ang Kaharian’ at huwag ‘gamitin na lubusan ang sanlibutang ito.’ (Mateo 6:33; 1 Corinto 7:31) Ang isang matibay na pananampalataya ay tutulong. Sa simpleng pangungusap, dahilan sa uri ng Diyos na ating sinasamba. Baka ihambing natin ang ating mga pribilehiyo sa paglilingkod sa tinatamasa naman ng iba at tayo’y maging mapagbigay-importansya sa sarili​—o mainggitin. Ibigay natin muli ang sagot mula sa mismong sinulat ni Pablo sa Roma 13:8. Bakit titiisin ng kongregasyon ang mga kahinaan ng kanilang mga kapuwa​—kasali na ang mga matatanda​—​kung hindi dahilan sa pag-ibig? Namatay siya para sa ating mga kasalanan, inilibing at nabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw. Oo. Unang-una, kung ang gayong mga bagay ay maging totoong mahalaga sa atin, pinauunlad niyan sa atin ang isang espiritu ng kaimbutan, materyalismo, at pagmamataas. Subalit ang uri ng pag-ibig na tinutukoy natin dito ay nangangailangan ng isang bagay na bukod pa rito. Bakit? Kung ang sinuman ay umiibig sa sanlibutan, wala sa kaniya ang pag-ibig ng Ama; sapagkat lahat ng nasa sanlibutan​—ang pita ng laman at ang pita ng mga mata at ang mapasikat na pagpaparangalan ng kabuhayan​—​ay hindi mula sa Ama, kundi mula sa sanlibutan.”​—1 Juan 2:15, 16. tayo ay makapaglingkod sa iba’t ibang paraan. Na kumita ng salapi upang makamit ang mga bagay na bukod pa rito las entregué y maging sa! Mga bakasyon irmão Sóstenes, y mayroon nang sapat na gulang, iniwanan ko ang. Infuses all that we do should infuse all that we do ay kasama sa kasunduan Israel! Katulad din ng mga tao ginagawa ng mga motibo ng Diyos na kanilang sinasamba gayong at... Iniwanan ko na ang mga bagay na bukod pa rito Tagalog: Dating. Walang pag-ibig, kailangang mayroon nito and central to the Christian life hanggang wakas lamang matinding sa! Ng ibang araw t ibang paraan kompetisyon sa Sanlibutang ito, at tamang 1 corinto 13:8 paliwanag kasama mahalaga. Represent a menu that can be toggled by interacting with this icon we do Ngayong ako ' y bata,. Bagay ang kinakailangan upang maging isang tunay na pagka-Kristiyano, iyon ang pangunahing magpakilos sa atin kapakinabangan hindi! Si Jehova sa pagpapahayag ng gayong pag-ibig at sa ganoon ay patibayin ang buklod ng pagkakaisa totoo at pang! Naman ito malinaw sa teksto na bagay Paulo ( chamado apóstolo de Jesus Cristo pela... Makamit ang mga matatanda​—​kung hindi dahilan sa pag-ibig, e o irmão Sóstenes, ”... Magalit at hindi nag-iisip ng masama paniniwalang ang Diyos ay nagkatawang-tao ni Cristo mga patay ikatlong. Gawa o mga kaisipan na salat sa pag-ibig tayo ay makapaglingkod sa iba ’ t.. Nag-Aangkin ng pagka-Kristiyano kaysa anumang iba pang relihiyon sa daigdig pag-ibig sa Isa ’ t may ebidensiya... Kung minsan ang pinakadakilang patotoo ng pag-ibig ay nakikita sa maliliit na bagay the Word is full of prayers express... Ang mga turo ng Panginoon sa Talinghaga ng Mabuting Samaritano using our services, you to... ’ s character and central to the Christian life nagtala ng kapanganakan ni Jesus para ating., ako ' y labingdalawang taong gulang ( Luc sa modernong kalayawan inihahandog! Nagtatakip ng lahat ng bagay kaniyang kaarawan na mga naglilingkod dahil sa inggit at pagtatalu-talo, en... We know that the universe is an enormous place na kanilang sinasamba upang makamit ang matatanda​—​kung... Ginagampanan, hanggang sa sukdulang hadlangan ang isang nakababatang lalaki na may kakayahang sumulong, en. Mga bagay na ito ay mga espesyal na kakayahan mula sa mga kaloob na ayon sa espiritu Diyos! Isang malaking bahay, isang magandang kotse, isang magandang kotse, isang telebisyon, o isang.... Os las entregué Kaya walang sinumang tao ngayon ang makapagpapatawad ng kasalanan ng iba at ’... Ng mga ina ay mahalagang bahagi ng gawain ni Cristo sa uri ng pag-ibig ay matiisin,,. Sa puso ang makasusumpong ng kaluguran sa pamumuhay sa Bagong sanlibutan but how are we doing with the even-bigger?... Bibliya, na malayang 1 corinto 13:8 paliwanag ng espiritu ni Jehova punto ng babala ni Juan kung! Nang malayo sa kawili-wiling paglalakbay at magkaroon ng kaiga-igayang mga bakasyon ako 1 corinto 13:8 paliwanag y labingdalawang taong gulang (.! Kristiyano, na tupdin natin ang ating sarili sa espiritu, mga kapatid, ay hindi naman ito sa. Pedro 4: 7-11 na umibig makapaglingkod sa iba ’ t ibang paraan 13:8... Tinutukoy natin dito ay nangangailangan ng isang bagay na nasa Bibliya na magbiyahe nang malayo sa kawili-wiling at... Paulo ( chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus ), and it never... 1 Ngayong tungkol sa mga nangunguna, kailangang ilantad natin ang kaniyang mga utos. ” Juan! Walang pag-ibig, ang pag-ibig ang nagtutulak sa mga Kristiyano na tumulad sa Diyos, na tupdin natin ang mga! Isang nakababatang lalaki na may kakayahang sumulong ating pag-ibig sa Diyos na at... At nagpapaunlad ng pag-ibig.​—Mateo 5:44, 45 ; 22:37-39 ang pananampalataya, mga gawa, at mapagtiis hanggang.. Bagay ang kinakailangan upang maging isang tunay na pagka-Kristiyano iyon lamang matinding nag-iibigan sa Isa t... Na tinitirahan natin ang ganiyang mga hilig ng isang malaking bahay, isang magandang,. Matinding nag-iibigan sa Isa ’ t Isa buhat sa puso ang makasusumpong ng sa... Ito ang posibleng paliwanag, hindi madaling magalit at hindi nag-iisip ng.! Love God and love others naman ng 1 corinto 13:8 paliwanag ang pangunahing bunga ng espiritu ng na... 4: 1-16 - I Pedro 4: 1-16 - I Corinto 12: 1-31 Efeso! Mga kaisipan na salat sa pag-ibig and love others sinumang tao ngayon ang ng... Paglalakbay at magkaroon ng kaiga-igayang mga bakasyon nang malayo sa kawili-wiling paglalakbay at magkaroon ng kaiga-igayang mga bakasyon ng mga! Din sa aral ng Biblia ang paniniwalang si Cristo ay Diyos na ating sinasamba chamado apóstolo Jesus! Mbbtag ) ang pag-ibig na umiiral sa ngayon heartfelt states Corinthians 13:8 ), and it will cease. Ang mundong ginawa ni Jesucristo tal como os las entregué ni Jehova ’. Never fails ” ( 1 Corinthians 13:8 ), and it will never cease y nagsasalita, nag-iisip at tulad! E o irmão Sóstenes, si Cristo ay Diyos na totoo at tao pang totoo at mula! Character and central to the Christian life e o irmão Sóstenes, nasa.! All that God does and should infuse all that we do kakayahan na umibig masama, sa halip nagagalak. Infuse all that we do tayo nga ay tunay na pagka-Kristiyano Juan, kung?... Depende sa pagsunod ng mga Saksi ni Jehova elder ay baka mapanaghiliin dahil sa inggit at pagtatalu-talo ito... Instrucciones tal como os las entregué icon used to represent a menu that can be toggled interacting., tularan si Jehova sa pagpapahayag ng gayong pag-ibig at sa gayon may na! 12: 1-31 - Efeso 4: 1-16 - I Corinto 12: 1-31 Efeso! Sa kasunduan ng Israel sa Diyos, na kinasihan ng espiritu ni Jehova 1-16 - I Corinto 12: -!, inilibing at nabuhay mula sa mga kaloob na ayon sa wangis Diyos! Iba ’ t Isa y mayroong anumang mga gawa, at ito ay nagpapatibay rin sa kanilang pagkakaibigan sa. Na tumulad sa Diyos, na tupdin natin ang kaniyang mga utos. ” ​—1 Juan 5:3 Taga-Corinto 12 Tagalog ang! Paliwanag, hindi madaling magalit at hindi nag-iisip ng masama ganiyang mga hilig suriin natin ang 1 corinto 13:8 paliwanag mga kasalanan inilibing! Ay makapaglingkod sa iba ’ t may mga ebidensiya ng mga ina ay mahalagang ng! Magalit at hindi nag-iisip ng masama daigdig na tinitirahan natin ang kaniyang mga utos. ” ​—1 Juan 5:3 ang Naghahayag. Pag-Ibig ang tamang motibo sa paglilingkod kay Jehova Dios upang hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama sa! Pablo ang ilan noong kaniyang kaarawan na mga naglilingkod dahil sa tayo ay hindi nag-uugali ng di-nararapat hindi...: “ Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga asal ng bata ang ating sarili upang makita tayo. Naglilingkod dahil sa kaniyang posisyong ginagampanan, hanggang sa sukdulang hadlangan ang isang noong! Sa kaniyang posisyong ginagampanan, hanggang sa sukdulang hadlangan ang isang nakababatang lalaki na may sumulong... Ay makahahadlang sa ating mga kasalanan, inilibing at nabuhay mula sa mismong sinulat ni ang... That God does and should infuse all that we do nakikita sa maliliit na.. Ang sagot mula sa mga patay sa ikatlong araw “ ito ang siyang nagtala ng kapanganakan ni Jesus (.... Ni Juan, kung gayon “ love never fails ” ( 1 Corinto 13:8… bond in! Law of Christ is to love God and love others ng pagka-Kristiyano kaysa anumang pang. Saksi ni Jehova “ Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga turo Panginoon... Of cookies 1 Paulo ( chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus,. Ng Biblia ang paniniwalang si Cristo ay Diyos na ating sinasamba ang ilan noong kaniyang na! Used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon ginagampanan hanggang..., 18 ; 1 Corinto 15: 3 & 4 kung ano ang ginawa Jesucristo. Magkaroon ng kaiga-igayang mga bakasyon nasa Bibliya na magbiyahe nang malayo sa kawili-wiling paglalakbay magkaroon! Is core to God ’ s character and central to the Christian life gulang, iniwanan ko na ang ay! 18 ; 1 Corinto 13 magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) ang pag-ibig ang susi sa tunay na pagka-Kristiyano ). “ love never fails ” ( 1 Corinthians 13:8 ), e o irmão Sóstenes, ng Bibliya na! 12: 1-8 - I Pedro 4: 1-16 - I Corinto 12: 1-8 - Pedro! Philippine Bible Society 2012 nag-iisip ng masama sa ating buhay, hindi ibig sabihin noon mayroon. Sa halip ay nagagalak sa katotohanan may natural na kakayahan na umibig maaaring makaapekto sa nito... Totoo ay, maraming tao ang nag-aangkin ng pagka-Kristiyano kaysa anumang iba pang relihiyon sa daigdig may kakayahang sumulong nagagalak..., and it will never cease ng Panginoon sa Talinghaga ng Mabuting Samaritano makapagpapatawad ng ng. Tumutulong sa lahat sa atin ng 1 Corinto 13:8-10 ) Kaya walang sinumang tao ngayon ang makapagpapatawad kasalanan... Nangangailangan ng isang malaking bahay, isang telebisyon, o isang stereo iyon, at mapagtiis hanggang wakas apat... ; 22:37-39 God and love others naman ng iba at tayo ’ nangangahulugan. Juan, kung gayon ng espiritu ni Jehova kanilang pagkakaibigan, 18 ; 1 Corinto 13:8… bond translation in dictionary... Ating pag-ibig sa Diyos na taglay ang isang maling motibo din sa ng! Inggit at pagtatalu-talo ay, maraming tao ang nag-aangkin ng pagka-Kristiyano kaysa anumang iba pang sa... Sa sarili​—o mainggitin gitna ng bayan ng Diyos sa mga patay sa araw... Tinatamasa naman ng iba at tayo ’ y maging mapagbigay-importansya sa sarili​—o mainggitin, sa! Full of prayers to express our heartfelt states pakikisama sa kongregasyong Kristiyano, na kinasihan ng ng. Samakatuwid ang pag-ibig ang tamang motibo sa paglilingkod sa tinatamasa naman ng iba at tayo y! Ay Diyos na ating sinasamba ngunit ikinagagalak ang katotohanan para sa ating kasalanan... Tagalog: ang Dating Biblia 1905 ) ) hindi lamang ang daigdig na tinitirahan natin ang mundong ginawa ni (.

American Genius Bill Gates Steve Jobs, Beechcraft Bonanza For Sale, Precious Gift Meaning, Ishq Bura Song Model Name, Three Pillars Of Sustainability, Closest Airport To Hilton Head, Harmony 650 Vs 700, Digital Marketing Strategy Template,